Autoservis Holyně – Autoservis a Pneuservis Holyně Skip to content

"Opravit umíme všechno, ale vybíráme si"

PNEUservis

Přezouváme pneumatiky – malé i velké do 22″.

Nemusíte si lámat hlavu kam s pneumatikami přes sezónu, rádi vám je uskladníme přímo u nás v autoservisu, který je střežen kamerovým systémem a alarmem. Cenu naleznete v ceníku.

Zalepení píchlé pneumatiky je pro nás maličkost.

autoservis

Není důležité že pro Vás fungujeme už 7 rokem, že máme spoustu zkušeností ani to že se pro Vás stále snažíme rozšiřovat naše služby. Nebudeme Vám tady psát že jsme nejlevnější, nejkvalitnější a tak podobně. 

Každá závada je jiná a vyžaduje svoje řešení. 

My ho pro Vás vždy najdeme.

Naše služby:

 • autoservis / oprava motoru, převodovky..
 • pneuservis / přezutí, opravy + uložení pneu
 • rychloservis / brzdy, olej, tlumiče..
 • diagnostika / obd + mechanická
 • klimatizace / doplnění + opravy
 • geometrie nápravy
 • klempířské + lakýrnické práce
 • opravy a renovace disků
 • čištění interiéru vozidel
 • tónování autoskel
 • zprostředkování STK
 • přepisy vozidel
 • vyřízení EKO likvidace
 • montáž tažného zařízení
 • asistenční služba Barrandov + okolí
 • prodej příslušenství

Objednejte se ještě dnes.
Nečekejte na zítra.

+420 721 877 777 INFO@AUTOSERVISHOLYNE.CZ

Dva na všechno

Vy máte problém, my řešení. 

Kontakt

 • Autoservis Holyně

U Náhonu 161/2

154 00 Praha 5 – Holyně

Telefon: +420 721 877 777
E-mail: info@autoservisholyne.cz

 • Napište nám
 • Otevírací doba:

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 17:00

 

Víkendy jsou možné po předchozí domluvě.

Pokud nestíháte naši pracovní dobu, nevadí – my se Vám pokusíme přizpůsobit.

Otevírací doba se můžeš lišit – děkujeme za pochopení.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech

Předmětem těchto Všeobecných podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech a jejich součástech (dále jen “VP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi firmou Irena Masopustová – Autoservis Holyně, se sídlem U Náhonu 161/2, Praha 5 – Holyně, (dále jen “dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen “zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující VP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena  v rámci prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech, což stvrzuje podpisem zakázkového listu, který na tyto VP odkazuje.

 1. Zakázka
 2. Dohoda o provedení opravy nebo údržby motorových vozidlech a jejich součástech (dále též “Dohoda o provedení prací“ a “zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VP vyvěšené v provozovně dodavatele a na webových stránkách. Zákazník si může od dodavatele tyto VP vyžádat.
 3. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
 4. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k podepsání zakázkového listu zákazníkem, se všemi všeobecnými obchodními podmínkami však souhlasí v okamžiku, kdy vůz přistaví do autoservisu ke zjištění závady. Zjištění závady a zpracování kalkulace opravy na heveru (bez použití PC diagnostiky) je zpoplatněno částkou 1.200,- Kč /jedentisícdvěstěkorunčeských/ a je splatné při vyzvednutí opraveného/neopraveného vozu ze servisu.
 5. V případech, které nesnesou odkladu, lze dohodu o provedení prací/zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam na zakázkový list. I pro takové případy záznamu zakázky platí tyto VP.
 6. Dohoda o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

 

 1. Cenové údaje na zakázkovém listu, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu
 2. Dodavatel uvede v zakázkovém listu předběžnou cenu opravy, příp. smluvní cenu, kterou lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky dostupných katalogů cen náhradních dílů a prací. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím,  že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné.
 3. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Většinou se bude jednat o souhlas telefonický.
 4. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, po rozebrání dotčené části vozu vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na opravu či údržbu. V rozpočtu nákladů na opravu či údržbu uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu tří týdnů od jeho vystavení. Rozebrání dotčené části vozu v případě, že zákazník neakceptuje předložený rozpočet, se účtuje podle sazby mechanické práce uvedené v aktuálně platném ceníku.

 

III. Termín dokončení zakázky

Dodavatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

 1. Předání a převzetí zakázky
 2. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele, není-li dohodnuto jinak.
 3. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho (1) týdne od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne činí lhůta pro převzetí zakázky dva (2) dny.
 4. V případě prodlení s převzetím zakázky bude dodavatel účtovat náklady spojené s úschovou předmětu zakázky v obvyklé výši. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.
 5. Demontované díly budou při předání opraveného předmětu zakázky předloženy zákazníkovi k nahlédnutí.

 

 1. Vyúčtování zakázky
 2. Cenu prací účtuje dodavatel na základě svého ceníku servisních prací nebo cenou smluvní. Platí cena platná v den dokončení zakázky. Výtah z ceníku servisních prací je uveřejněn na speciální vývěsce v provozovně dodavatele a na webových stránkách firmy.
 3. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť, mimo ceny oprav stanovených smluvní cenou. Dodavatel je oprávněn zahrnout do jedné účetní položky více náhradních dílů.
 4. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.
 5. Pokud si zákazník dodá vlastní náhradní díl, pak dodavatel neručí za kvalitu náhradního dílu, jeho životnost ani kvalitu provedené práce. V případě dodání vlastního náhradního dílu zákazníkem může být dodavatelem účtován poplatek ve výši 20% z ceny mechanické práce na zakázce.

 

 1. Platební podmínky
 2. Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad pozdější datum splatnosti.
 3. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
 4. Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky.

 

VII. Zadržovací právo

 1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky.
 2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.
 3. Zadržovací právo zaniká vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty, nebo uhrazením pohledávky v plné výši.
 4. Zákazník souhlasí s tím, že mu Autoservis Holyně nepředá vozidlo před úplným zaplacením ceny opravy, případně zpracováním kalkulace ceny opravy po kontrole vozu na heveru.

 

VIII. Záruka

Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.

 1. Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky po dobu 6 měsíců od předání předmětu zakázky. Záruka však končí nejpozději po absolvování jízdního výkonu 10.000 km u motorových vozidel a přívěsů. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.
 2. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.
 3. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně v provozovně, vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.
 4. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce. V naléhavých případech může být se souhlasem dodavatele odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu vozidla s poruchou, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem písemně dodavateli oznámí. Dodavatel nenese náklady na provedenou práci a materiál potřebný k odstranění vady. Náklady na odtažení vozidla a ostatní náklady, včetně práce potřebné k výměně vadného, reklamovaného dílu jdou k tíži zákazníka.
 5. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit. Neplatí však na již provedené úkony.
 6. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  • předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad
  • dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou (viz bod 4 tohoto článku)
  • vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v bodě 4 tohoto článku
  • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

 

 1. Odpovědnost za škodu
 2. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
 3. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené předchozími či pozdějšími zásahy/opravami.
 4. Za škody na věcech osobního charakteru nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozu) dodavatel neodpovídá. Jako výraz souhlasu s touto skutečností zákazník podepisuje zakázkový list.
 5. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 6. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.


 1. Výhrada vlastnictví
 2. Všechny náhradní díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení konečné ceny zakázky.
 3. Díly, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo-li písemně či ústně sjednáno jinak.

 

 

 1. Zpracování osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Dodavatel veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků dodavatel nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Vznikne-li mezi dodavatelem a zákazníkem spor při prodeji náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).
 2. Ostatní spory vyplývající z dohod o provedení prací/zakázek a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 3. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Neplatná nebo protiprávní ustanovení budou bezodkladně nahrazena zákonnou a platnou verzí.
 4. Všechny vztahy a situace dodavatele a zákazníka vyplývají z Dohody o provedení prací a těchto VP. Vztahy a situace v těchto VP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního Zákoníku v platném znění.

Informace o mimosoudním řešení sporů

 

Prodávající informuje kupujícího jako spotřebitele, že v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je pro mimosoudní řešení sporu spotřebitele s prodávajícím příslušným orgánem Česká obchodní inspekce. Místně příslušné inspektoráty ČOI a jejich kontakty jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz.

 

Autoservis Praha 5: autoservis i pneuservis, kompletní servis pro osobní i užitková auta. Autoservis Praha 5 zajišťuje kompletní péči, výměnu oleje i brzdové, klimatizační kapaliny. Přípravu vozidla na STK a EMISE. Autoservis, pneuservis, autoopravna, autoklimatizace, autoelektrika, autoklempírna, pneu, autoskla, autosklo, výměna autoskla, výměna autoskel, servis aut, servis převodovek, servis klimatizace, výměna oleje, výměna brzdových destiček, Praha, Praha 5
Autoservis Praha 5: široká nabídka služeb autoservisu pro osobní a užitkové automobily všech značek.
Autoservis Praha 5: AUTOSERVIS HOLYNĚ JE ZAMĚŘEN ZEJMÉNA NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI, KTERÉMU JE TAK VĚNOVÁNA MAXIMALNÍ PÉČE. KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL A ODPOVÍDAJÍCÍ, STÁLE SE MODERNIZUJÍCÍ VYBAVENÍ SERVISU
Autoservis Praha 5: v našem autoservisu na vás čeká tým odborně vyškolených pracovníků
Autoservis pro auta: HONDA, HYUNDAI, AUDI, RENAULT,RENAULT, SAAB, BMW, JAGUAR, SEAT, BUICK, JEEP, ŠKODA, KIA, SMART, CHEVROLET, LADA, CHRYSLER, SUBARU, CITROEN, SUZUKI, DACIA, LAND ROVER, DAEWOO, LDV, TATA (TELCO), DAF, LEXUS, TOYOTA, TRABANT, MAZDA, MERCEDES, VOLVO, FIAT, MINI, VW, FORD, MITSUBISHI, WARTBURG, FORD, MOSKVICH, YUGO, NISSAN, OPEL, PEUGEOT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<div style="clear: both; left: 0; margin: 0; width: 100%; "><div style="margin: 5px; border-radius: 4px; background: #fff; color: #000; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; border: 1px solid #999; text-align: center;"><span style="margin: 5px 0 5px 0; display: inline-block; padding-left: 125px; background: url(https://www.endora.cz/images/icon.png) no-repeat left center; text-align: left;"><b style="font-weight: bold;">Z&iacute;skejte registraci dom&eacute;n s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!</b><br>Stač&iacute; si k jedn&eacute; z těchto dom&eacute;n vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci dom&eacute;ny od n&aacute;s dostanete za 0 Kč!</span><a style="margin: 9px 0 5px 30px; vertical-align: top; text-decoration: none; font-weight: bold; display: inline-block; color: white; background-color: #1ca2e1; border-radius: 3px; padding: 5px 10px;" href="https://www.endora.cz/objednavka/objednat?utm=kafo&program=plus&order-tld=online" target="_blank">Objednat</a></div></div></endora> <p><img alt="" height="1149" src="http://files.top-0001.webnode.cz/200000706-b6714b76bb/75568888.jpg" width="1127"></p> <sklikReklama_179> </sklikReklama_179>